newsletter

Modificări ale Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 29 de astăzi, 16/01/2020, a fost publicat Ordinul nr. 2590/2019 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale de competitivitate / domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.8. Aprobată prin Ordinul nr. 5.795 din 30 august 2017.

Ordinul nr. 2590/2019 modifică și completează schema de ajutor de stat prin:

  • Adăugarea a două noi baze legale – Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și HG nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020;
  • Completarea art. 10 cu un paragraf prin care se stabilește valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar în cadrul schemei: 1.000.000 euro/proiecte de formare solicitate pentru finanțare în cadrul unui apel sau al unor apeluri succesive;
  • Completarea definiției date noțiunii de „întreprindere mare” prin diferențierea acesteia de IMM-uri, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Mai jos puteți găsi textele care privesc modificările art. 10 din Schemă și a definiției date „întreprinderilor mari”:

”Articolul 10 – Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 250.000 euro – echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei. Valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar în cadrul schemei este de 1.000.000 euro/proiecte de formare solicitate pentru finanțare în cadrul unui apel sau al unor apeluri succesive în cadrul Programului operațional Capital uman dedicate întreprinderilor mari , lansate în cadrul obiectivului specific 3.8.”

”întreprindere mare – reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. O întreprindere mare, societate constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă orice întreprindere, societate constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii – IMM-urilor – așa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare: Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.”