protecția

Protecția mediului – Legea mirosurilor a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului a fost publicată în M. O. nr. 613 din 13 iulie 2020.

În urma modificărilor făcute, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat ca fiind autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. S-a precizat că în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de modificare, se va stabili prin hotărâre a Guvernului conținutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv. De asemenea, în același termen de 180 de zile, se va aproba, prin hotărâre a Guvernului, Metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv.

Pe scurt, modificările reglementărilor privind protecția mediului sunt următoarele:

 • sunt introduși și definiți noi termeni:
  • disconfortul olfactiv – efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare;
  • planul de gestionare a disconfortului olfactiv – plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, în scopul identificării, prevenirii și reducerii disconfortului olfactiv care se realizează atât în cazul unor instalații/activități noi sau a instalațiilor/activităților existente, cât și în cazul unor modificări substanțiale ale instalațiilor/activităților existente;
 • în cadrul proceduri de reglementare sunt precizate următoarele:
  • Autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, impune condițiile de funcționare pentru respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
  • Autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea actelor de reglementare  includ condițiile impuse de autoritățile abilitate în respectivele acte de reglementare;
 • operatorii economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv sunt obligați să elaboreze „Planul de gestionare a disconfortului olfactiv”;
 • se introduce pentru Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului o nouă atribuție: de a aproba împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul sănătății metodologii cu privire la prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv;
 • este clarificat modul în care Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin autoritățile publice din subordinea sa, supraveghează și controlează aplicarea prevederilor legale, acestea fiind obligate să dispună măsurile luate, în scris sau în actul de control;

Obligații noi pentru persoanele fizice și juridice

 • sunt completate obligațiile pe care persoanele fizice și juridice le au în domeniul protecției mediului prin introducerea a 6 noi articole – 64^1-64^6 conform cărora:
  • emisiile și/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului;
  • la obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu, pentru fluxurile cu intensitate ridicată/scăzut, se va ține cont de utilizarea tehnologiilor eficiente de reducere a poluării, adecvate sectorului de activitate;
  • Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător;
  • Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv;
  • Autorizația/Autorizația integrată de mediu pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un plan de gestionare a disconfortului olfactiv;

Obligații ale autorităților publice locale

 • sunt completate obligațiile autorităților administrației publice locale, precum și, după caz, ale persoanelor fizice și juridice cu următoarele:
  • să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv;
  • să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;
  • să controleze cu scop preventiv și la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv;
  • la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în vecinătatea activităților cu posibil impact olfactiv asupra populației, autoritățile administrației publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecție sanitară, dacă distanțele minime de protecție sanitară stabilite între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației nu sunt respectate;
  • în cazul zonelor rezidențiale în vecinătatea cărora se desfășoară activități existente cu impact olfactiv la care distanța minimă de protecție sanitară în vigoare nu este respectată, operatorul/titularul activității are obligația să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui plan de gestionare a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate și/sau autoritatea administrației publice locale, după caz;

Sancțiuni

 • nerespectarea obligației operatorilor economici/titularilor activităților de a elabora și de a respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

Cum se face măsurarea?

 • în ceea ce privește măsurarea disconfortului olfactiv, legea prevede următoarele:
  • Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv «SR EN 16841-1 Aer înconjurător.
  • Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei», «SR EN 16841-2 Aer înconjurător.
  • Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dârei de miros» și «SR EN 13725 Calitatea aerului.
  • Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică» sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.

Textul integral al legii poate fi consultat aici.