măsuri

Măsuri de sprijinire a salariaților și angajatorilor

În Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, a fost publicată O.U.G. nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Textul integral al actului normativ poate fi consultat aici.

Care sunt măsurile de sprijin introduse prin O.U.G. nr. 132 din 7 august 2020?

Măsurile de sprijin sunt următoarele:

 1. posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 2. pentru salariații afectați de reducerea timpului de muncă, acordarea unei indemnizații de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;
 3. angajatorii vor putea deconta indemnizația de 75% din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea;
 4. acordarea unei indemnizații lunare de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, pentru profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 5. acordarea de la bugetul de stat a unei sume reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional;
 6. decontarea unei părți din salariul acordat noilor angajați cu care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020;
 7. acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru fiecare telesalariat în scopul desfășurării activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018, pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

Când se aplică derogarea de la Codul muncii?

 • derogarea se aplică atunci când reducerea temporară a activității este cauzată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii.

Cui se aplică prevederile O.U.G. nr. 132/2020?

Măsurile se aplică:

 • angajatorilor – societăți reglementate de e Legea societăților nr. 31/1990, inclusiv filiale, sucursale sau alte sedii secundare, organizații neguvernamentale;
 • profesioniștilor, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate;
 • salariaților (indiferent dacă au program în ture sau program de muncă inegal);
 • ucenicilor – doar în anumite condiții – angajatorul trebuie să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv de standardul de pregătire profesională, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
 • persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

Cui nu i se aplică prevederile O.U.G. nr. 132/2020?

Măsurile de sprijin nu se aplică:

 • instituțiilor publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 • angajatorilor care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potrivit legii;
 • angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

Cum se aplică posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă?

 • mai înainte de a comunica decizia salariatului, angajatorul trebuie să informeze și să consulte sindicatul, reprezentanții salariaților sau salariații, după caz, asupra luării acestei măsuri;
 • după informare și consultare, angajatorul stabilește prin decizie reducerea timpului de muncă, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, cu obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună (reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal);
 • cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii, angajatorul trebuie să comunice salariatului
  • decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă;
  • programul de lucru aplicabil;
  • modul de repartizare a programului pe zile și
  • drepturile salariale aferente;
 • cel târziu în ziua anterioară aplicării măsurii, angajatorul va transmite decizia în registrul general de evidență a salariaților.

Ce primesc angajații?

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Aceștia beneficiază și de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Cine plătește indemnizația?

Indemnizația de 75% este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor, precum și perioada de aplicare a măsurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care va fi aprobată în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Dacă, din diferite motive, angajatorul nu recuperează indemnizația de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat. Indemnizația acordată reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii și (în cazul în care în cursul aceleiași luni, salariatul obține atât venituri din salarii, cât și indemnizația) se cumulează, în vederea acordării deducerii personale.

Interdicții pentru angajatori

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii privind reducerea programului de lucru sunt interzise

 • reducerea programului de lucru în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, pentru salariații afectați de măsura reducerii timpului de muncă în baza O.U.G. nr. 132/2020;
 • angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus;
 • subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus;
 • acordarea de bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii;
 • nu poate iniția concedieri colective în lunile în care se aplică măsura reducerii timpului de muncă.

Interdicții pentru salariați

Pe perioada aplicării măsurii reducerii timpului de muncă, salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator.

Condiții cerute angajatorilor pentru a putea beneficia de noile măsuri

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
 • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii reducerii timpului de muncă sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. În cazul organizațiilor neguvernamentale, precum și al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Sancțiuni

În baza O.U.G. nr. 132/2020, constituie contravenție primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariați, în afara programului de lucru stabilit în urma reducerii timpului de muncă. În caz de neconformare, angajatorul va fi sancționat cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei. Aceste prevederi vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării, 10 august 2020.