Posts

Suspendarea unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Prevederi suspendate începând cu 11 noiembrie 2020

Prin Ordinul 5.977 din 9 noiembrie 2020, au fost suspendate o serie de prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020.

În consecință, în anul școlar 2020-2021, nu se vor aplica următoarele prevederi:

 • stabilirea de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării a disciplinelor la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora;
 • analizarea cu elevii, într-o oră special destinată acestui scop, și scrierea în catalog a notelor la lucrările scrise semestriale (teze);
 • obligația păstrării lucrărilor scrise semestriale (tezele) în unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar;
 • calcularea mediei la evaluarea periodică (media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire);
 • calcularea mediei semestriale la disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), conform formulei: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”;
 • obligația ca nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale să se consemneze în catalog cu cerneală roșie.

Violența psihologică (bullying) – Norme de aplicare

Prin Ordinul nr. 4.343 din 27 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2020 au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying.

Scurt istoric

În luna noiembrie 2019, Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost modificată și completată de Legea nr. 221/2019. Printre completările aduse legii educației s-au numărat și prevederile referitoare la violența psihologică – bullying de la punctele 1, 3 și 6 din lege care se referă la:

 • interzicerea bullyingului – art. 7 alin. (1^1);
 • formarea continuă a personalului didactic prin sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de violența psihologică – bullying – art. 56^1 ;
 • definiția violenței psihologice sau a noțiunii de bullying – pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011.

Conform Art. III din legea de modificare (Legea nr. 221/2019), Ministerul Educației și Cercetării avea obligația ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii să elaboreze normele metodologice de aplicare a prevederilor articolelor menționate mai sus.

Chiar dacă termenul a fost puțin depășit, Normele de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 4.343 din 27 mai 2020.

Ce prevăd Normele metodologice?

În cuprinsul acestora se pot găsi informații privind:

 • scopul normelor;
 • definițiile operaționale ale unor termeni și expresii utilizate;
 • mecanismul de intervenție în prevenirea și combaterea bullyingului din unitățile de învățământ

Mecanismul de intervenție

În ceea ce privește mecanismul de intervenție, în Norme se arată că prevenirea violenței psihologice – bullying în mediul educațional se realizează în fiecare unitate de învățământ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 1.409/2007. Acest ordin nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deci, pentru a fi opozabil, va fi nevoie ca unitățile de învățământ să-l aducă la cunoștința cadrelor didactice și să aibă dovada comunicării în cazul în care ordinul prevede obligații pentru cadrele didactice.

În capitolul privind mecanismul de intervenție sunt detaliate aspecte cum ar fi:

 • nivelurile la care se realizează intervenția;
 • modurile de realizare a intervenției;
 • echipa multidisciplinară specializată;
 • modul de sesizare a situațiilor de violență psihologică – bullying;
 • necesitatea de a întocmi strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat social adecvat educației de calitate;
 • necesitatea creării unui grup de acțiune antibullying cu rol de prevenire, identificare și soluționare a faptelor de bullying.

Anexele cuprinse în Norme

Pentru a clarifica cele reglementate și pentru a ghida și ușura activitatea celor care trebuie să aplice prevederile referitoare la violența psihologică – bullying, în cuprinsul Normelor sunt 4 anexe:

 1. anexa privind Prevenirea bullyingului și a cyberbullyingului în unitățile de învățământ preuniversitar;
 2. anexa privind Combaterea bullyingului și a cyberbullyingului în unitățile de învățământ prin intervenție integrată, prin identificare și semnalare care are 2 anexe (Fișa de identificare a violenței psihologice – bullying în mediul școlar și Fișa de semnalare);
 3. Crearea și funcționarea grupului de acțiune antibullying în unitățile de învățământ preuniversitar;
 4. Infograficul – instrument pentru învățare – Intervenția cadrelor didactice în situațiile de bullying din unități de învățământ.

Ce obligații sunt cuprinse în norme?

 • unitățile de învățământ sunt obligate să:
  • identifice eventualele probleme/situații de risc, inițiind propuneri cu privire la tipurile de prevenire și intervenție necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administrație, le vor transmite inspectoratelor școlare, în vederea avizării și monitorizării;
  • completeze regulamentul de ordine interioară a unității de învățământ prin introducerea în sarcina persoanelor care interacționează cu preșcolarii/elevii a obligației de a comunica empatic, non-violent și de a adopta un comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor;
  • întocmească, la începutul fiecărui an școlar, propriile strategii și planuri de asigurare și menținere a unui climat școlar adecvat educației de calitate, condiție esențială pentru prevenirea și combaterea bullyingului.
 • cadrele didactice/personalul auxiliar din unitatea școlară dacă este sesizat cu situația de bullying este obligat să informeze de îndată directorul unității de învățământ, care are obligația de a convoca, pentru analiza situației, persoanele cu competențe în problematica violenței, inclusiv a bullyingului.

Pentru a facilita aplicarea legislației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu alte autorități publice centrale și organizații neguvernamentale, va asigura elaborarea de ghiduri metodologice, pe niveluri de învățământ, destinate cadrelor didactice, privind modul de interacțiune și de intervenție în situațiile de violență psihologică – bullying.

Textul integral al Normelor metodologice poate fi găsit aici.

Obligații noi pentru unitățile de învățământ preuniversitar și pentru cadrele didactice

În Monitorul Oficial nr. 331 din 23 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line.

Instrucțiunea conține prevederi referitoare la măsurile care trebuie luate la nivelul:

 • Ministerului Educației și Cercetării și al instituțiilor centrale din subordine/în coordonare;
 • inspectoratelor școlare;
 • unităților de învățământ preuniversitar.

Dintre măsurile luate la nivelul Misterului Educației și Cercetării, al instituțiilor centrale din subordine și al unităților de învățământ preuniversitar le enumerăm pe cele care privesc:

 • portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) care va conține o secțiune cu tutoriale și alte materiale de învățare, destinată formării și susținerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare on-line și gestionării activităților elevilor pe platforme de învățare on-line;
 • Colaborarea inspectoratelor județene cu autoritățile administrației publice județene și locale în vederea asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ;
 • actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line. [lit. l) art. 8]

Interesant este că la lit. l) de mai sus se prevede doar actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice fără să se precizeze dacă este necesară încheierea de acte adiționale cu clauze specifice activității de telemuncă. De asemenea, nu se precizează dacă sunt sau nu aplicabile prevederile privind prestarea activității în regim de telemuncă. Conform legii, „Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent. (2) Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.” (art. 3 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă)

Ținând cont de prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ar trebui să existe un act unilateral al angajatorului are să prevadă introducerea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncăpe perioada stării de urgență. (art. 33)

Obligații ale cadrelor didactice

Redăm integral măsurile care trebuie să fie puse în aplicare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar și care sunt de fapt obligații ale cadrelor didactice:

„Articolul 10 Cadrele didactice realizează următoarele activități:

a) colectează informații necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată on-line;

b) proiectează activitatea-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea on-line;

c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;

d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line;

e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;

f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;

g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta;

h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, ISJ/ISMB și conducerea unității de învățământ.”

Prevederi pentru părinți și elevi

În ceea ce privește părinții și elevii, Instrucțiunea prevede drepturi și obligații pentru aceștia (obligația părinților de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line, dreptul elevilor de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, obligația elevilor de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ) dar nu și sancțiuni.

Respectarea GDPR în cadrul activității de învățare on-line

O altă neclaritate prezentă în Instrucțiunea publicată este cea privind protecția datelor cu caracter personal. La articolul final al Instrucțiunii se precizează că: „În organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.” (GDPR) Nu se menționează cum anume se respectă cerințele privind protecția datelor cu caracter personal și ce ar trebui să facă unitățile de învățământ sau cadrele didactice pentru a asigura conformitatea cu (GDPR).

Textul integral al Instrucțiunii îl puteți găsi aici.

Despre telemuncă și protecția datelor am scris aici.