Posts

Violența psihologică (bullying) – Norme de aplicare

Prin Ordinul nr. 4.343 din 27 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2020 au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying.

Scurt istoric

În luna noiembrie 2019, Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost modificată și completată de Legea nr. 221/2019. Printre completările aduse legii educației s-au numărat și prevederile referitoare la violența psihologică – bullying de la punctele 1, 3 și 6 din lege care se referă la:

 • interzicerea bullyingului – art. 7 alin. (1^1);
 • formarea continuă a personalului didactic prin sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de violența psihologică – bullying – art. 56^1 ;
 • definiția violenței psihologice sau a noțiunii de bullying – pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011.

Conform Art. III din legea de modificare (Legea nr. 221/2019), Ministerul Educației și Cercetării avea obligația ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii să elaboreze normele metodologice de aplicare a prevederilor articolelor menționate mai sus.

Chiar dacă termenul a fost puțin depășit, Normele de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 4.343 din 27 mai 2020.

Ce prevăd Normele metodologice?

În cuprinsul acestora se pot găsi informații privind:

 • scopul normelor;
 • definițiile operaționale ale unor termeni și expresii utilizate;
 • mecanismul de intervenție în prevenirea și combaterea bullyingului din unitățile de învățământ

Mecanismul de intervenție

În ceea ce privește mecanismul de intervenție, în Norme se arată că prevenirea violenței psihologice – bullying în mediul educațional se realizează în fiecare unitate de învățământ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 1.409/2007. Acest ordin nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deci, pentru a fi opozabil, va fi nevoie ca unitățile de învățământ să-l aducă la cunoștința cadrelor didactice și să aibă dovada comunicării în cazul în care ordinul prevede obligații pentru cadrele didactice.

În capitolul privind mecanismul de intervenție sunt detaliate aspecte cum ar fi:

 • nivelurile la care se realizează intervenția;
 • modurile de realizare a intervenției;
 • echipa multidisciplinară specializată;
 • modul de sesizare a situațiilor de violență psihologică – bullying;
 • necesitatea de a întocmi strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat social adecvat educației de calitate;
 • necesitatea creării unui grup de acțiune antibullying cu rol de prevenire, identificare și soluționare a faptelor de bullying.

Anexele cuprinse în Norme

Pentru a clarifica cele reglementate și pentru a ghida și ușura activitatea celor care trebuie să aplice prevederile referitoare la violența psihologică – bullying, în cuprinsul Normelor sunt 4 anexe:

 1. anexa privind Prevenirea bullyingului și a cyberbullyingului în unitățile de învățământ preuniversitar;
 2. anexa privind Combaterea bullyingului și a cyberbullyingului în unitățile de învățământ prin intervenție integrată, prin identificare și semnalare care are 2 anexe (Fișa de identificare a violenței psihologice – bullying în mediul școlar și Fișa de semnalare);
 3. Crearea și funcționarea grupului de acțiune antibullying în unitățile de învățământ preuniversitar;
 4. Infograficul – instrument pentru învățare – Intervenția cadrelor didactice în situațiile de bullying din unități de învățământ.

Ce obligații sunt cuprinse în norme?

 • unitățile de învățământ sunt obligate să:
  • identifice eventualele probleme/situații de risc, inițiind propuneri cu privire la tipurile de prevenire și intervenție necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administrație, le vor transmite inspectoratelor școlare, în vederea avizării și monitorizării;
  • completeze regulamentul de ordine interioară a unității de învățământ prin introducerea în sarcina persoanelor care interacționează cu preșcolarii/elevii a obligației de a comunica empatic, non-violent și de a adopta un comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor;
  • întocmească, la începutul fiecărui an școlar, propriile strategii și planuri de asigurare și menținere a unui climat școlar adecvat educației de calitate, condiție esențială pentru prevenirea și combaterea bullyingului.
 • cadrele didactice/personalul auxiliar din unitatea școlară dacă este sesizat cu situația de bullying este obligat să informeze de îndată directorul unității de învățământ, care are obligația de a convoca, pentru analiza situației, persoanele cu competențe în problematica violenței, inclusiv a bullyingului.

Pentru a facilita aplicarea legislației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu alte autorități publice centrale și organizații neguvernamentale, va asigura elaborarea de ghiduri metodologice, pe niveluri de învățământ, destinate cadrelor didactice, privind modul de interacțiune și de intervenție în situațiile de violență psihologică – bullying.

Textul integral al Normelor metodologice poate fi găsit aici.