Posts

Newsletter Start Lawyers 9/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

 • COVID-19;
 • Proceduri administrative;
 • Financiar-fiscal;
 • Ajutor de stat;
 • Educație.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află motivele pentru care o școală din Polonia a fost mustrată pentru nerespectarea GDPR!

Un articol cu informații utile despre măsurile pe care unitățile de alimentație publică trebuie să le implementeze pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Vezi care sunt obligațiile a căror nerespectare constituie contravenții!

Dicționar juridic

Termenul juridic al săptămânii: „operator”.

Newsletter Start Lawyers 8/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

 • Alegeri locale;
 • Ajutor de stat;
 • Educație;
 • Relații de muncă;
 • Financiar;
 • Zootehnie;
 • Circulație;
 • Mediu;
 • COVID-19.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află care sunt principalele elemente ale informării persoanei vizate!

Un articol cu informații utile despre formarea profesională a salariaților.

Vezi care sunt obligațiile angajatorului!

Dicționar juridic

Termenul juridic al săptămânii: „spălarea banilor”.

Newsletter Start Lawyers 7/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

 • Financiar – fiscal;
 • COVID-19;
 • Pensii și protecție socială;
 • Programe naționale finanțate din fonduri europene;
 • Sănătate;
 • Mediu;
 • Educație;
 • Locuințe;
 • Diverse.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre ultimele amenzi aplicate în UE pentru nerespectarea GDPR!

Un articol cu informații utile despre actele de acceptare tacită a moștenirii.

Vezi care sunt actele care atrag acceptarea tacită a moștenirii.

Dicționar juridic

Termenul juridic al săptămânii: „unitate protejată autorizată”.

Facilități privind plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

În Monitorul Oficial nr. 425 de astăzi, 21 mai 2020, a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Facilitățile se aplică pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Conform Legii nr. 24/2000, legea va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii acestei legi sunt locatarii care pot fi:

 1. operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență;
 2. persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

Pentru ca prevederile legii să fie aplicabile este nevoie ca spațiile închiriate să fie înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Locatarii pot amâna plata chiriei pentru folosința imobilelor (fără plată de dobânzi și penalități) prin depunerea unei cereri la organul fiscal teritorial competent. De asemenea, aceștia trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei.

Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:

 • contractul de locațiune între locator și locatar;
 • act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:
  • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
  • datele de identificare ale locatorului și locatarului;
  • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
  • data semnării și semnăturile ambelor părți;
 • orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Cu toate că în lege se prevede că plata chiriilor către locatori va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor, la art. 1 alin. 5 se arată că „Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar care se va anexa cererii este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
b) valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.”

Pentru că la art. 1 alin (6) se prevede că „Cererea prevăzută la alin. 3 (este vorba despre cererea locatarului – n.a.) poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.”, fără a se preciza ceva despre cererea „locatorilor” de la art. 1 alin (5), este posibil ca în lege să se fi strecurat o eroare și să fie vorba, de fapt, tot despre „locatari”. Oricum ar fi, condițiile cumulative de mai sus trebuie să fie întrunite.

Facilități fiscale

Legea acordă următoarele facilități fiscale locatorilor

 • în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

Facilitatea se aplică pentru contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Perioada în care contribuabilii pot beneficia de facilitatea privind calculu impozitului, este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 • în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate, contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Facilitățile menționate mai sus se aplică și persoanelor fizice care

 • în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și,
 • începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, cu respectarea condițiilor privind reducerea contravalorii chiriei și durata de timp aferentă reducerii.

Prevederi pentru plătitori de impozit pe profit și microîntreprinderi

În cazul acestora, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct (pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil) sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.

Pentru a fi aplicabilă facilitatea, aceștia trebuie să reducă pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Și în cazul acestora perioada de aplicabilitate a facilității este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Obligații pentru locatari

Locatarii care beneficiază de prevederile acestei legi sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului. Plățile se vor face eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

Dacă locatarii nu vor respecta această obligație, organul fiscal teritorial competent va proceda la executarea silită a creanțelor.

Legea mai prevede că în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.

Textul legii poate fi găsit aici.

Modificări privind certificatul de situații de urgență TIP 2 (GALBEN) și prelungirea unor termene

Actul modificator

Ordonanța de Urgență nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 382 din 12 mai 2020, schimbă reglementarea certificatului de situații de urgență TIP 2 (GALBEN).

Modificări

Articolul I modifică art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative. Modificarea privește adăugarea lunii aprilie a anului 2020 la perioada în care se poate constata diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25%.

Forma modificată a art. 3 este următoarea:

„Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.”

Articolul II modifică litera a) de la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Modificarea privește, ca și în primul caz, adăugarea lunii aprilie a anului 2020 la perioada în care se poate constata diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25%.

Forma modificată a art. 6 lit. a) este următoarea:

„a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;”

Formulare actualizate

Modificările de mai sus au dus și la actualizarea certificatului de situații de urgență TIP 2 (GALBEN) și a declarației pe proprie răspundere (Anexele 2 și 3), documente care au fost modificate și înlocuite prin Ordinul nr. 1.706 din 12 mai 2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Articolul III se referă la prelungirea termenelor de valabilitate a documentelor emise pe perioada stării de urgență, în baza dispozițiilor art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.

Emitenții la care face referire art. III sunt:

 • Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare;
 • Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie;
 • Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare;
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“.

 

Comunicat MFP – Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei 

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat astăzi un comunicat de presă referitor la măsurile fiscal-bugetare aprobate în ședința de Guvern de ieri, 18 martie 2020, măsuri destinate să sprijine economia și companiile afectate de răspândirea virusului COVID-19.

Pe scurt, măsurile se referă la:

 • inițierea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor;
 • suspendarea măsurilor de executare și prorogarea unor termene de plată;
 • facilități acordate IMM-urilor care obțin certificat de situație de urgență.

Programul multianual de sprijinire a IMM-urilor

Programul multianual de sprijinire a IMM-urilor are ca scop diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID – 19, prin: 

 • garantarea unor credite;
 • subvenționarea dobânzilor pentru acele finanțări;
 • acordarea de facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare;
 • prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare.

Garantarea creditelor

Cuantumul garantat va fi de până la 80% din valoarea finanțărilor acordate. 

Creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu pot avea o valoare care poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei.

Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

Prevederi speciale pentru  microîntreprinderi și întreprinderi mici

Pentru acestea, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat, în procent de maximum 90%. 

Valoarea maximă a finanțărilor:

 • 500.000 lei pentru microîntreprinderi;
 • 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.

Subvenționarea dobânzilor pentru finanțările acordate 

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Termenul până la care dobânda va fi subvenționată este 31 martie 2021.

Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar în condițiile în care creșterea economica estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020 și se stabilește prin Hotărâre de Guvern.

Obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

MFP va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.

Măsuri care vizează contribuabilii persoane fizice

Guvernul a decis să suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice. Această măsură nu se aplică executărilor silite pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. 

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Guvernul a decis și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală

Pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se vor calcula și nu se vor datora dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Prorogarea termenelor de depunere a notificărilor și a cererilor pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Termenul pentru depunerea intenției de restructurare va fi prorogat până la data de 31 iulie 2020 și termenul de depunere a cererii de restructurare, până la data de 30 octombrie 2020.

IMM-urile care obțin certificat de situație de urgență vor putea amâna plata utilităților și a chiriilor.

Pe baza certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Reguli speciale privind invocarea forței majore

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele aferente utilităților, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Așteptăm cu interes publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Măsuri propuse ca urmare a instituirii stării de urgenţă

Pe agenda ședinței de Guvern de astăzi, se află, printre alte proiecte, o serie de proiecte de acte normative care vor reglementa măsuri necesare aplicării dispozițiilor Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Proiectele privesc:

 • stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
 • unele măsuri fiscal-bugetare necesare a fi adoptate pentru aplicarea Decretului nr.195/2020;
 • acordarea de certificate de situație de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei de SARS-CoV-2;
 • aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății.

Unele dintre cele mai așteptate măsuri sunt cele care privesc acordarea certificatelor de situație de urgenţă (CSU). Vom urmări stadiul proiectelor și vă vom ține la curent cu noutățile apărute.

Agenda completă a ședinței Guvernului României din 18 martie 2020 poate fi consultată aici.