Comunicat MFP – Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei 

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat astăzi un comunicat de presă referitor la măsurile fiscal-bugetare aprobate în ședința de Guvern de ieri, 18 martie 2020, măsuri destinate să sprijine economia și companiile afectate de răspândirea virusului COVID-19.

Pe scurt, măsurile se referă la:

 • inițierea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor;
 • suspendarea măsurilor de executare și prorogarea unor termene de plată;
 • facilități acordate IMM-urilor care obțin certificat de situație de urgență.

Programul multianual de sprijinire a IMM-urilor

Programul multianual de sprijinire a IMM-urilor are ca scop diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID – 19, prin: 

 • garantarea unor credite;
 • subvenționarea dobânzilor pentru acele finanțări;
 • acordarea de facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare;
 • prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare.

Garantarea creditelor

Cuantumul garantat va fi de până la 80% din valoarea finanțărilor acordate. 

Creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu pot avea o valoare care poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei.

Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

Prevederi speciale pentru  microîntreprinderi și întreprinderi mici

Pentru acestea, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat, în procent de maximum 90%. 

Valoarea maximă a finanțărilor:

 • 500.000 lei pentru microîntreprinderi;
 • 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.

Subvenționarea dobânzilor pentru finanțările acordate 

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Termenul până la care dobânda va fi subvenționată este 31 martie 2021.

Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar în condițiile în care creșterea economica estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020 și se stabilește prin Hotărâre de Guvern.

Obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

MFP va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.

Măsuri care vizează contribuabilii persoane fizice

Guvernul a decis să suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice. Această măsură nu se aplică executărilor silite pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. 

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Guvernul a decis și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală

Pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se vor calcula și nu se vor datora dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Prorogarea termenelor de depunere a notificărilor și a cererilor pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Termenul pentru depunerea intenției de restructurare va fi prorogat până la data de 31 iulie 2020 și termenul de depunere a cererii de restructurare, până la data de 30 octombrie 2020.

IMM-urile care obțin certificat de situație de urgență vor putea amâna plata utilităților și a chiriilor.

Pe baza certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Reguli speciale privind invocarea forței majore

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele aferente utilităților, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Așteptăm cu interes publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Măsuri propuse ca urmare a instituirii stării de urgenţă

Pe agenda ședinței de Guvern de astăzi, se află, printre alte proiecte, o serie de proiecte de acte normative care vor reglementa măsuri necesare aplicării dispozițiilor Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Proiectele privesc:

 • stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
 • unele măsuri fiscal-bugetare necesare a fi adoptate pentru aplicarea Decretului nr.195/2020;
 • acordarea de certificate de situație de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei de SARS-CoV-2;
 • aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății.

Unele dintre cele mai așteptate măsuri sunt cele care privesc acordarea certificatelor de situație de urgenţă (CSU). Vom urmări stadiul proiectelor și vă vom ține la curent cu noutățile apărute.

Agenda completă a ședinței Guvernului României din 18 martie 2020 poate fi consultată aici.

Prelucrarea datelor biometrice – amendă GDPR în Polonia

Potrivit comunicatului de presă din data de 05/03/2020, Autoritatea pentru protecția datelor din Polonia (UODO) a aplicat o amendă în cuantum de aproximativ 4.700 euro pentru nerespectarea prelucrării datelor biometrice ale copiilor atunci când foloseau cantina școlară.

Situația de fapt

Pentru a accesa cantina școlii elevii trebuiau să fie identificați cu ajutorul unui sistem de recunoaștere a amprentelor. Conform regulamentului privind accesul la cantină (publicat pe site-ul școlii), acest sistem nu era obligatoriu pentru toți elevii însă cei care nu au dorit să-l folosească trebuiau să stea la sfârșitul cozii și să intre în cantină, unul câte unul, după ce au intrat toți elevii cu identificare biometrică.

Folosind acest sistem de identificare biometrică, școala a prelucrat nelegal datele a 680 de copii.

În urma investigației efectuate din oficiu, autoritatea a constatat următoarele:

 • scopul pentru care a fost implementat sistemul de identificare biometrică a fost acela de a identifica elevii care au plătit taxa de cantină;
 • temeiul de drept utilizat a fost consimțământul scris al părinților sau al reprezentanților legali;
 • în perioada anului școlar 2019-2020, 680 de elevi utilizau sistemul biometric și doar 4 elevi utilizau un sistem alternativ de identificare.

Încălcările legislației

Pentru analizarea situației s-au avut în vedere următoarele:

 • situația persoanelor vizate: copiii – pentru care se impune o protecție specială a datelor cu caracter personal;
 • tipul de date prelucrate – date biometrice, date speciale, care nu se schimbă în timp și necesită o protecție specială;
 • riscul în cazul unei breșe de securitate – este un risc ridicat în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate ținând cont de caracterul special al datelor.

De ce consimțământul nu a fost considerat un temei legal de prelucrare?

Conform art. 9 alin. (2) lit. a), categoriile speciale de date pot fi prelucrate pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate. În speță este vorba despre categorii speciale de date iar consimțământul a fost obținut. Deci, din ce motiv a fost sancționată școala?

În comunicatul de presă se precizează că indiferent de obținerea consimțământului, raportat la scopul prelucrării, aceasta a fost considerată excesivă. Prelucrarea datelor biometrice nu este esențială pentru atingerea scopului prelucrării – identificarea elevilor care au achitat taxa de cantină. Acest scop putea fi atins și în alt mod care să nu implice prelucrarea categoriilor speciale de date.

Chiar dacă nu a fost precizat în mod expres, operatorul nu a respectat principiul reducerii la minimum a datelor prelucrate și nu s-a limitat la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopului.

Măsurile luate de UODO:

 • aplicarea amenzii în cuantum de aproximativ 4.700 euro;
 • obligarea operatorului de a șterge toate datele prelucrate ilegal;
 • obligarea operatorului de a înceta prelucrarea de date nelegală.

Necesitatea efectuării unei evaluări a impactului asupra protecției datelor (DPIA)

În cuprinsul comunicatului de presă, nu se fac referiri la existența unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Ținând cont de tipul de date prelucrate (date biometrice) și conform considerentului 91 din GDPR, în speță ar fi trebuit să se efectueze o evaluare de impact. În acest sens este și lista Autorității din Polonia privind tipul de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței pentru o evaluare a impactului privind protecția datelor în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din GDPR, listă care la punctul 5 prevede necesitatea efectuării DPIA în cazul prelucrării datelor biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice sau verificării controlului accesului în anumite zone. Lista (în limba engleză) poate fi consultată aici.