O nouă sancțiune aplicată de ANSPDCP

Conform comunicatului din data de 24/11/2020, în urma unei sesizări, ANSPDCP a sancționat operatorul DADA CREATION S.R.L. cu amendă și avertisment. Totodată, a aplicat și măsura corectivă de revizuire și actualizare a măsurilor tehnice și organizatorice.

5.000 EURO amendă

Operatorul sancționat a primit amenda pentru că prin intermediul site-ului operatorului era disponibil un document privind înregistrările detaliate ale tranzacțiilor recepționate de acest site de la clienții săi (persoane fizice) conținând date cu caracter personal:

 • adrese de e-mail;
 • numere de telefon;
 • nume și prenume clienți (persoane adulte și minori);
 • vârstă minori;
 • adrese de livrare;
 • număr comandă;
 • suma totală a comenzii;
 • produsele comandate;
 • data efectuării comenzii.

Divulgarea și accesul la datele personale au fost posibile din cauză că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării. În urma neglijenței acestuia, datele personale ale unui număr de aproximativ 1091 persoane fizice, care au făcut comenzi pe site-ul operatorului, au putut fi accesate.

Avertisment pentru că incidentul de securitate nu a fost notificat

Avertismentul a fost aplicat operatorului sancționat, întrucât acesta nu a notificat Autorității de supraveghere incidentul de securitate, Autoritatea fiind cea care l-a informat despre incident.

Sancțiune GDPR pentru nerespectarea drepturilor persoanelor vizate

În data de 23/11/2020, ANSPDCP a publicat un comunicat despre sancțiunea aplicată Vodafone România S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 12, art. 15 și art. 17 din GDPR.

Sancțiune: 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO

Concret, operatorul nu a răspuns, în termenul prevăzut de art. 12, unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere prevăzute de art. 15 și art. 17 din GDPR. Pasivitatea operatorului a determinat persoana vizată să sesizeze autoritatea care a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO, alături de măsura corectivă de a comunica un răspuns petentului la cererile sale cu privire la măsurile adoptate în baza acestora.

Suspendarea unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Prevederi suspendate începând cu 11 noiembrie 2020

Prin Ordinul 5.977 din 9 noiembrie 2020, au fost suspendate o serie de prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020.

În consecință, în anul școlar 2020-2021, nu se vor aplica următoarele prevederi:

 • stabilirea de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării a disciplinelor la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora;
 • analizarea cu elevii, într-o oră special destinată acestui scop, și scrierea în catalog a notelor la lucrările scrise semestriale (teze);
 • obligația păstrării lucrărilor scrise semestriale (tezele) în unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar;
 • calcularea mediei la evaluarea periodică (media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire);
 • calcularea mediei semestriale la disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), conform formulei: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”;
 • obligația ca nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale să se consemneze în catalog cu cerneală roșie.

Reglementarea utilizării, conservării și protecției solului

În Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului. Conform expunerii de motive, actul normativ reglementează un cadru unitar în domeniul protecției solului și are drept scop reglementarea normelor, măsurilor și acțiunilor unitare obligatorii privind cunoașterea, protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă a solurilor din România. Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Ce conține noua lege?

În cuprinsul Legii nr. 246/2020 sunt prevăzute reglementări referitoare la:

 • definirea unor termeni;
 • principiile care stau la baza utilizării, conservării și protecției solului;
 • structurile organizatorice specializate;
 • identificarea, investigarea și evaluarea zonelor de risc natural și a terenurilor degradate;
 • restaurarea terenurilor degradate și refacerea ecologică a terenurilor afectate de alunecările de teren;
 • măsuri de utilizare durabilă a solului;
 • procedura de obținere a certificatului privind calitatea solului;
 • controlul și inspecția privind gospodărirea durabilă și calitatea solului;
 • drepturile și obligațiile deținătorilor de terenuri
 • contravenții.

Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei legi se aplică terenurilor deținute sau utilizate în baza unui titlu, indiferent de categoria de folosință a terenului, cu excepția siturilor potențial contaminate și contaminate și a terenurilor afectate de degradare în urma activităților desfășurate de structurile componente ale sistemului de apărare și securitate națională în domeniu, cărora li se aplică prevederile legislației specifice în vigoare.

Ce drepturi au deținătorii de terenuri?

Conform art. 7 din lege, statul garantează persoanelor fizice și persoanelor juridice următoarele:

 1. accesul la informații privind solul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare;
 2. dreptul de asociere în organizații pentru utilizare, conservare, monitorizare și protecție a solului;
 3. dreptul de a fi consultate cu privire la elaborarea și dezvoltarea politicilor și legislației privind solul, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor și programelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 4. dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizațiilor societății civile, autorităților administrației publice centrale, regionale, locale sau judecătorești în probleme de utilizare, conservare și protecție a solului;
 5. dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit, dovedit și evaluat potrivit prevederilor prezentei legi;
 6. efectuarea calculului valorilor despăgubirilor de către evaluatorii/experții funciari – imobiliari pe baza metodelor de evaluare atestate în baza Ghidului evaluatorului funciar din România și a standardelor internaționale în vigoare.

Obligațiile deținătorilor și a utilizatorilor de terenuri

Deținătorii în baza unui titlu valabil ai terenurilor agricole și silvice și construcțiilor de orice natură, precum și utilizatorii acestora, prin a căror activitate pot cauza schimbări dăunătoare caracteristicilor și funcțiilor solului, sunt obligați:

 1. să monitorizeze permanent calitatea și caracteristicile solurilor pe suprafața cărora s-au desfășurat activități cu impact semnificativ asupra solurilor;
 2. să pună la dispoziția organelor de inspecție și control toate informațiile și facilitățile necesare desfășurării activităților acestora;
 3. să îndeplinească, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control;
 4. să asigure prevenirea, reducerea riscului de degradare și combatere a schimbărilor solului, generate de propria lor activitate ori care ar putea fi cauzate de utilizările necorespunzătoare ale terenului sau de aplicare a unor practici neconforme cu reglementările legale în vigoare;
 5. să furnizeze, la solicitarea autorităților administrației publice centrale competente, datele și informațiile pe care le dețin privind utilizarea și calitatea solurilor;
 6. să respecte condițiile privind protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural impuse de legislația specifică acestora. (art. 39 alin. 2)

În cazul deținătorilor persoane juridice, obligațiile prevăzute mai sus se completează cu următoarele obligații:

 1. asigură și actualizează permanent evidența privind utilizarea terenurilor deținute printr-un titlu valabil, precum și a calității solurilor conform legislației în vigoare;
 2. monitorizează permanent calitatea și caracteristicile solurilor terenului deținut în baza oricărui titlu valabil pe suprafața căruia s-au desfășurat activități cu impact semnificativ asupra solurilor. (art. 39 alin.3)

Contravenții

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) și (3) prezentate mai sus.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit în acest scop al autorităților administrației publice centrale competente.

În cazul terenurilor administrate de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, constatarea se face în urma unui raport științific de specialitate întocmit de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (6) lit. b) din lege și avizate de ICPA, iar contravențiile și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de acestea.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 50.000 lei întocmirea studiilor pedologice și agrochimice, precum și a Raportului privind starea de calitate a solului de către persoane fizice sau juridice neautorizate/neatestate conform legislației în domeniu.

Contravențiilor prevăzute de lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Termene prevăzute de lege

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii:

 • trebuie aprobat, prin ordin comun al conducătorilor autorităților administrației publice competente, la propunerea Comitetului științific, un ghid tehnic care va avea ca obiect Metodologia de identificare a zonelor de risc natural și/sau antropic sau a terenurilor degradate, precum și metodologiile de investigare, evaluare de risc și restaurare a terenurilor degradate;
 • se vor aproba prin ordin comun al autorităților administrației publice centrale competente, normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii:

 • se va aproba prin ordin comun al conducătorilor autorităților administrației publice centrale competente, la propunerea Comitetului științific, Lista zonelor de risc natural și/sau antropic, listă care se va actualiza anual;
 • se va aproba prin hotărâre a Guvernului, Programul național pentru protecția solului, la propunerea Comitetului științific.

Activitatea de transport alternativ – Condiții pentru obținerea avizului tehnic

În Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, au fost publicate condițiile tehnice pentru obținerea avizului tehnic necesar platformei digitale pentru intermedierea transportului alternativ.

Condițiile tehnice

Conform art. 6 din Normele din 27 octombrie 2020 privind procedura de acordare / retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, pentru obținerea avizului tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții tehnice:

 1. să conțină datele de înregistrare fiscală și datele de contact ale operatorului platformei digitale;
 2. să țină evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și să notifice automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 3. să propună, să afișeze și să înregistreze traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare;
 4. să furnizeze date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condițiile de la pct. 3 înaintea acceptării cursei de către pasager;
 5. să furnizeze date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 6. să monitorizeze toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;
 7. să asigure pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii;
 8. să asigure pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;
 9. să asigure o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;
 10. să asigure pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar;
 11. să asigure funcționalități de helpdesk pentru utilizatorii acesteia;
 12. să asigure publicarea contractului de transport alternativ și a contractului de afiliere care trebuie să cuprindă acei termeni și condiții stabiliți/stabilite de operatorul platformei digitale în îndeplinirea prerogativelor sale, ca participant la activitatea de transport alternativ, și care sunt relevanți pentru pasageri, fără publicarea elementelor comerciale dintre operatorul platformei și operatorul de transport alternativ/conducătorul auto;
 13. să informeze complet și cuprinzător toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal;
 14. să permită să devină utilizatori ai platformei digitale doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și aceste condiții;
 15. să asigure informarea utilizatorilor ori de câte ori au fost făcute modificări asupra acestor termeni și condiții;
 16. să asigure furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare;
 17. să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
 18. să asigure emiterea și transmiterea către pasager a comenzii, precum și a facturii electronice emise în baza acesteia;
 19. să asigure accesul la serviciile sale doar al operatorilor de transport, al conducătorilor auto și autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
 20. să aibă implementate metode și proceduri adecvate de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor, care respectă cerințele de securitate menționate la art. 7 din Norme;
 21. să aibă implementat un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală;
 22. să asigure utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.

Dreptul de retragere – Noi reguli aduse de O.U.G. nr. 174/2020

Dreptul de retragere – reglementare specială în contextul pandemiei

Prin O.U.G. nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, s-au adus unele modificări dreptului de retragere reglementat de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

În cuprinsul actului normativ amintit, sunt prevăzute reguli noi pentru dreptul de retragere în cazul evenimentelor și activităților culturale, festivalurilor și proiecțiilor cinematografice ce urmau a fi susținute pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autoritățile competente.

Noile reguli

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței regulile sunt:

 1. în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăși data de 30 septembrie 2021;
 2. în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator;
 3. în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.

Pe lângă regulile menționate mai sus, mai este prevăzut un termen de 30 de zile în care organizatorul are obligativitatea de a oferi cumpărătorului de bilete posibilitatea de a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la pct. 2 de mai sus. După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.

GDPR – Noi sancțiuni

Potrivit comunicatului ANSPDCP din data de 01/10/2020, societatea Megareduceri TV S.R.L. și Asociația de proprietari Militari R au primit sancțiuni pentru nerespectarea GDPR.

Operatorul Megareduceri TV S.R.L. a primit următoarele sancțiuni:

 • amendă în cuantum de 14519,1 lei (echivalentul sumei de 3000 EURO) pentru neîndeplinirea măsurii corective dispuse de autoritate (de a răspunde la solicitările autorității);
 • măsură corectivă, de a transmite autorității un răspuns la adresele comunicate anterior în termen de 5 zile calendaristice.

Operatorul a fost investigat în urma sesizărilor persoanelor vizate cu privire la faptul că au primit prin sms mesaje comerciale care promovează serviciile de pe site-ul www.reducerazi.ro, fără să-și fi exprimat consimțământul pentru a primi astfel de mesaje pe numerele personale de telefon.

Operatorul Asociația de proprietari Militari R a primit următoarele sancțiuni:

 • amendă în cuantum de 9659 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO, pentru că nu a adus la îndeplinire măsura corectivă dispusă de a transmite răspuns la solicitările autorității;
 • măsură corectivă, de a transmite în scris autorității toate informațiile solicitate prin adresa comunicată anterior, în termen de 5 zile calendaristice.

Ca și în primul caz, investigația a pornit ca urmare a plângerii unei persoane vizate căreia nu i s-a răspuns la cererea transmisă asociației de proprietari.

Pentru a afla noutățile din domeniul protecției datelor, urmăriți-ne pe blog și pe Facebook!

Newsletter Start Lawyers 12/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Agricultură / Educație / Proceduri administrative / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Republicări.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află ce este evaluarea de impact asupra protecției datelor.

Un articol cu informații utile despre noile modificări ale legislației din domeniul pensiilor.

Vezi care vor fi noile prevederi referitoare la completarea stagiului de cotizare.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Stagiu de cotizare”

Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

În data de 18 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Modificările și completările privesc:

 • actualizarea factorilor implicați care răspund de asigurarea cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate;
 • introducerea unor reglementări referitoare la cazurile construcțiilor finanțate din fonduri publice;
 • completarea reglementărilor privind obligațiile și răspunderile consultanților;
 • reguli noi referitoare la obligațiile și răspunderea specialiștilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici, atestați;
 • o nouă sancțiune pentru specialiștii atestați;
 • obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorități sau instituții publice care derulează investiții din fonduri publice, să încheie acte adiționale referitoare la noile responsabilități, în cazul în care au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanță în construcții.

Factorii implicați

După modificarea legii, sunt considerați factori implicați care răspund de asigurarea cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate următoarele categorii: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, consultanții, supervizorii, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții legali ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil.

Cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice

Sunt considerate construcții finanțate din fonduri publice și cele finanțate în baza unor acorduri sau împrumuturi externe ori similare în care consultanța sau asistența tehnică este obligatorie în sarcina investitorului ori a beneficiarului.

În cazul acestor construcții, operatorul economic de consultanță specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat în pentru etapele prevăzute în contractul de consultanță ori asistență tehnică, iar responsabilitățile aferente etapelor respective îi revin conform legii, în solidar cu proiectanții și executanții.

Legea mai prevede că, în cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice în care investitorul sau beneficiarul încheie contracte de asistență tehnică, consultanță ori supervizare, responsabilitatea asigurării cerințelor fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele prevăzute la art. 2 din lege, revine operatorului economic de consultanță specializat, în condițiile clauzelor contractuale și ale prevederilor art. 7 alin. (2).

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorități sau instituții publice care derulează investiții din fonduri publice care intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, și au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanță în construcții, sunt obligați să încheie acte adiționale referitoare la noile responsabilități.

Obligațiile și răspunderile consultanților

Legea de modificare a introdus un articol referitor la obligațiile principale referitoare la calitatea construcțiilor.

Conform noului articol, 22^2, consultanții sau supervizorii din domeniul construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații care se completează cu prevederile generale și specifice ale contractelor:

a) angajarea de specialiști atestați și/sau autorizați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;
b) sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;
d) recepția proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;
e) participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție;
f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție;
g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție;
h) respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și/sau executanții.

Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de șantier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract. (art. 26 alin. 6)

Proiectanții, consultantul sau supervizorul, în situația în care este operator economic, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de consultanță/supervizare.

Specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați.

Specialiștii cu activitate în construcții au dreptul de a practica activitățile pentru care au fost atestați și/sau autorizați numai pentru domeniile/subdomeniile și specialitățile pentru care au obținut atestatul și/sau autorizația și numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în condițiile legii. (art. 26 alin. 7)

Specialistul cu activitate în construcții nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestat/autorizat pe durata suspendării dreptului de practică ca urmare a

 • expirării perioadei de valabilitate a atestatului/autorizației;
 • suspendării ori anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizației responsabilului tehnic cu execuția/ dirigintelui de șantier, prin aplicarea sancțiunilor complementare prevăzute de art. 37 alin. (1) și (2) din lege. (art. 26 alin. 8)

O nouă sancțiune pentru specialiștii atestați

Legea prevede suspendarea dreptului dreptul de practică, pe o perioadă între 3 și 12 luni, în situația în care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației constată, în decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului de prelungire a dreptului de practică depuse de către specialiștii atestați, că specialistul atestat și-a exercitat dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate.

S-au modificat formularele pentru solicitarea indemnizației de 75%!

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 s-a aprobat modelul documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În data de 22 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.426/2020 care modifică și înlocuiește Anexa ordinului inițial. Documentele menționate în Anexă sunt:

 • cererea;
 • declarația pe propria răspundere;
 • lista persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, poate fi găsit aici.