construcții

Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

În data de 18 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Modificările și completările privesc:

  • actualizarea factorilor implicați care răspund de asigurarea cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate;
  • introducerea unor reglementări referitoare la cazurile construcțiilor finanțate din fonduri publice;
  • completarea reglementărilor privind obligațiile și răspunderile consultanților;
  • reguli noi referitoare la obligațiile și răspunderea specialiștilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici, atestați;
  • o nouă sancțiune pentru specialiștii atestați;
  • obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorități sau instituții publice care derulează investiții din fonduri publice, să încheie acte adiționale referitoare la noile responsabilități, în cazul în care au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanță în construcții.

Factorii implicați

După modificarea legii, sunt considerați factori implicați care răspund de asigurarea cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate următoarele categorii: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, consultanții, supervizorii, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții legali ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil.

Cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice

Sunt considerate construcții finanțate din fonduri publice și cele finanțate în baza unor acorduri sau împrumuturi externe ori similare în care consultanța sau asistența tehnică este obligatorie în sarcina investitorului ori a beneficiarului.

În cazul acestor construcții, operatorul economic de consultanță specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat în pentru etapele prevăzute în contractul de consultanță ori asistență tehnică, iar responsabilitățile aferente etapelor respective îi revin conform legii, în solidar cu proiectanții și executanții.

Legea mai prevede că, în cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice în care investitorul sau beneficiarul încheie contracte de asistență tehnică, consultanță ori supervizare, responsabilitatea asigurării cerințelor fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele prevăzute la art. 2 din lege, revine operatorului economic de consultanță specializat, în condițiile clauzelor contractuale și ale prevederilor art. 7 alin. (2).

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorități sau instituții publice care derulează investiții din fonduri publice care intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, și au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanță în construcții, sunt obligați să încheie acte adiționale referitoare la noile responsabilități.

Obligațiile și răspunderile consultanților

Legea de modificare a introdus un articol referitor la obligațiile principale referitoare la calitatea construcțiilor.

Conform noului articol, 22^2, consultanții sau supervizorii din domeniul construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații care se completează cu prevederile generale și specifice ale contractelor:

a) angajarea de specialiști atestați și/sau autorizați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;
b) sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;
d) recepția proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;
e) participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție;
f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție;
g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție;
h) respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și/sau executanții.

Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de șantier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract. (art. 26 alin. 6)

Proiectanții, consultantul sau supervizorul, în situația în care este operator economic, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de consultanță/supervizare.

Specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați.

Specialiștii cu activitate în construcții au dreptul de a practica activitățile pentru care au fost atestați și/sau autorizați numai pentru domeniile/subdomeniile și specialitățile pentru care au obținut atestatul și/sau autorizația și numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în condițiile legii. (art. 26 alin. 7)

Specialistul cu activitate în construcții nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestat/autorizat pe durata suspendării dreptului de practică ca urmare a

  • expirării perioadei de valabilitate a atestatului/autorizației;
  • suspendării ori anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizației responsabilului tehnic cu execuția/ dirigintelui de șantier, prin aplicarea sancțiunilor complementare prevăzute de art. 37 alin. (1) și (2) din lege. (art. 26 alin. 8)

O nouă sancțiune pentru specialiștii atestați

Legea prevede suspendarea dreptului dreptul de practică, pe o perioadă între 3 și 12 luni, în situația în care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației constată, în decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului de prelungire a dreptului de practică depuse de către specialiștii atestați, că specialistul atestat și-a exercitat dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate.