Newsletter Start Lawyers 12/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Agricultură / Educație / Proceduri administrative / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Republicări.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află ce este evaluarea de impact asupra protecției datelor.

Un articol cu informații utile despre noile modificări ale legislației din domeniul pensiilor.

Vezi care vor fi noile prevederi referitoare la completarea stagiului de cotizare.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Stagiu de cotizare”

Pensii – Completarea stagiului de cotizare pentru cel mult 6 ani

În data de 25/09/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat un comunicat de presă prin intermediul căruia anunța aprobarea unei Ordonanțe de Urgență care modifică și completează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

UPDATE: Este vorba despre O.U.G. nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.

Modificările privesc:

 •  posibilitatea completării stagiului de cotizare pentru dreptul de pensie prin plata retroactivă a contribuției la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani;
 • crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepțional, informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice.

Beneficiarii prevederii privind completarea stagiului de cotizare

Beneficiază de aceste noi prevederi, persoanele care nu au calitatea de pensionar, cetățeni români din țară sau din străinătate, care nu au fost pensionari, și care nu au fost asigurați în anumite perioade.

Condiții

Pentru a putea beneficia de aceste prevederi, beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi:

 • să aibă vârsta de pensionare;
 • să nu aibă stagiul minim de cotizare pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă;
 • să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din țară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

Contribuția

Plata contribuției se poate face într-o singură tranșă sau în tranșe lunare, până la 31 august 2021. Aceasta se calculează la un venit care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuție, potrivit Codului fiscal, este de 25 % în anul 2020.

Noutăți privind utilizarea informațiilor din arhiva electronică

În ceea ce privește folosirea informațiilor din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice, modificarea prevede că, în situații excepționale, pentru stabilirea drepturilor de pensie, vor putea fi utilizate informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice, arhivă creată prin HG nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, și care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate.

Situațiile excepționale pot fi determinate de: distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, încetarea activității angajatorilor și/sau neidentificarea arhivei acestora.

 

Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

În data de 18 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Modificările și completările privesc:

 • actualizarea factorilor implicați care răspund de asigurarea cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate;
 • introducerea unor reglementări referitoare la cazurile construcțiilor finanțate din fonduri publice;
 • completarea reglementărilor privind obligațiile și răspunderile consultanților;
 • reguli noi referitoare la obligațiile și răspunderea specialiștilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici, atestați;
 • o nouă sancțiune pentru specialiștii atestați;
 • obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorități sau instituții publice care derulează investiții din fonduri publice, să încheie acte adiționale referitoare la noile responsabilități, în cazul în care au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanță în construcții.

Factorii implicați

După modificarea legii, sunt considerați factori implicați care răspund de asigurarea cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate următoarele categorii: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, consultanții, supervizorii, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții legali ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții, universitățile tehnice și institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil.

Cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice

Sunt considerate construcții finanțate din fonduri publice și cele finanțate în baza unor acorduri sau împrumuturi externe ori similare în care consultanța sau asistența tehnică este obligatorie în sarcina investitorului ori a beneficiarului.

În cazul acestor construcții, operatorul economic de consultanță specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat în pentru etapele prevăzute în contractul de consultanță ori asistență tehnică, iar responsabilitățile aferente etapelor respective îi revin conform legii, în solidar cu proiectanții și executanții.

Legea mai prevede că, în cazul construcțiilor finanțate din fonduri publice în care investitorul sau beneficiarul încheie contracte de asistență tehnică, consultanță ori supervizare, responsabilitatea asigurării cerințelor fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele prevăzute la art. 2 din lege, revine operatorului economic de consultanță specializat, în condițiile clauzelor contractuale și ale prevederilor art. 7 alin. (2).

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorități sau instituții publice care derulează investiții din fonduri publice care intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, și au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanță în construcții, sunt obligați să încheie acte adiționale referitoare la noile responsabilități.

Obligațiile și răspunderile consultanților

Legea de modificare a introdus un articol referitor la obligațiile principale referitoare la calitatea construcțiilor.

Conform noului articol, 22^2, consultanții sau supervizorii din domeniul construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații care se completează cu prevederile generale și specifice ale contractelor:

a) angajarea de specialiști atestați și/sau autorizați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;
b) sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;
d) recepția proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;
e) participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție;
f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție;
g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție;
h) respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și/sau executanții.

Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de șantier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract. (art. 26 alin. 6)

Proiectanții, consultantul sau supervizorul, în situația în care este operator economic, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de consultanță/supervizare.

Specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați.

Specialiștii cu activitate în construcții au dreptul de a practica activitățile pentru care au fost atestați și/sau autorizați numai pentru domeniile/subdomeniile și specialitățile pentru care au obținut atestatul și/sau autorizația și numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în condițiile legii. (art. 26 alin. 7)

Specialistul cu activitate în construcții nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestat/autorizat pe durata suspendării dreptului de practică ca urmare a

 • expirării perioadei de valabilitate a atestatului/autorizației;
 • suspendării ori anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizației responsabilului tehnic cu execuția/ dirigintelui de șantier, prin aplicarea sancțiunilor complementare prevăzute de art. 37 alin. (1) și (2) din lege. (art. 26 alin. 8)

O nouă sancțiune pentru specialiștii atestați

Legea prevede suspendarea dreptului dreptul de practică, pe o perioadă între 3 și 12 luni, în situația în care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației constată, în decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului de prelungire a dreptului de practică depuse de către specialiștii atestați, că specialistul atestat și-a exercitat dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate.

S-au modificat formularele pentru solicitarea indemnizației de 75%!

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 s-a aprobat modelul documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În data de 22 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.426/2020 care modifică și înlocuiește Anexa ordinului inițial. Documentele menționate în Anexă sunt:

 • cererea;
 • declarația pe propria răspundere;
 • lista persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, poate fi găsit aici.

Newsletter Start Lawyers 11/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Construcții / COVID-19 / Educație / Pensii / Proceduri administrative / Relații de muncă / Sănătate / Turism

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre cum a interpretat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) noțiunea de „sediu” al operatorului.

Un articol cu informații utile despre noile modificări ale legislației din domeniul construcțiilor.

Vezi care sunt noile obligații și răspunderi ale consultanților.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Documentație tehnică – D.T.”

Modele de acte (editabile) – Cererea și declarația cerute conform OUG 147/2020

În nr. 8 al Newsletter-ului, la rubrica „Noutăți legislative” am scris despre O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV- 2.

Conform acestei ordonanțe, părinții au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, cerere care se depune la angajatorul acestuia, și care trebuie să aibă anexate:

 • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte;
 • o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3);
 • dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Prin Ordinul nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 au fost aprobate modelul cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți.

Pentru cei care au nevoie de aceste formulare, le-am pregătit în format editabil. Formularele pot fi descărcate folosind link-urile de mai jos:

Dacă doriți să aflați despre noutățile legislative de interes general, nu uitați că în fiecare luni postăm update-ul juridic.

 

Newsletter Start Lawyers 10/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Achiziții publice / Ajutor de stat /Asigurări / Cetățeni străini / COVID-19 / Educație / Pensii / Proceduri administrative / Publicitate mobiliară / Relații de muncă / Sanitar-veterinar.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre cum a fost evaluat interesul legitim ca temei de prelucrare a datelor personale în cazul Forbes Ungaria!

Un articol cu informații utile despre procedura de acordare a sprijinului financiar pentru telesalariați.

Vezi care sunt actele pe care trebuie să le depună angajatorul!

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „telesalariat”.

Proiect ANSPDCP – Decizie privind Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare

Conform comunicatului de presă din data de 10/09/2020, ANSPDCP a publicat pentru a fi supus dezbaterii publice „Proiectul de Decizie a ANSPDCP privind Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679”.

Asociația de Acreditare din România – RENAR a fost consultată la elaborarea cerințelor suplimentare din proiect.

Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare se transmit pentru aviz Comitetului European pentru Protecția Datelor, în concordanță cu art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, persoanele interesate pot transmite ANSPDCP propuneri și sugestii cu privire la proiectul de decizie.

Interesul legitim – cazul Forbes Ungaria

Interesul legitim al Forbes Ungaria verificat de NAIH

Conform comunicatului postat pe site-ul EDBP, Forbes Ungaria a fost amendată de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor din Ungaria (NAIH) pentru nerespectarea prevederilor GDPR.

Operatorul Forbes Ungaria a fost investigat în două cazuri pentru:

 • publicarea listei cu cele mai mari întreprinderi familiale – decizia nr. NAIH/2020/1154/9 din 23/07/2020;
 • publicarea listei cu cei mai bogați 50 de cetățeni unguri – decizia nr. NAIH/2020/838/2 of 23/07/020.

Investigațiile au fost demarate ca urmare a plângerilor formulate de persoanele vizate ale căror drepturi au fost încălcate.

Amenda aplicată pentru ambele cazuri a fost în total de 4,5 milioane de forinți, operatorul primind alături de amendă, măsura mustrării și măsuri corective. Ambele decizii de sancționare au fost atacate la Tribunalul Budapesta.

Cauzele sancționării

Motivele pentru care operatorul a fost sancționat au fost:

 • nerespectarea prevederilor privind interesul legitim;
 • lipsa informării persoanelor vizate;
 • neacordarea posibilității persoanelor vizate de a-și exercita drepturile conform GDPR.

În această speță, operatorul a prelucrat date cu caracter personal pe baza interesului său legitim și al terțelor persoane interesate – publicul. În urma investigațiilor, autoritatea a constatat că operatorul:

 • nu a efectuat o evaluare a interesului legitim conform prevederilor GDPR;
 • nu a informat în prealabil persoanele vizate despre rezultatul evaluării interesului legitim atât pentru operator, cât și pentru public;
 • nu a informat persoanele vizate despre circumstanțele esențiale ale prelucrării și despre drepturile lor de a se opune prelucrării;
 • în răspunsurile furnizate reclamanților, nu a informat asupra modalităților de exercitare a dreptului de opoziție.

Cum ar trebui să procedeze un operator care prelucrează date personale pe baza interesului legitim?

Dacă pentru prelucrarea datelor personale se utilizează ca temei juridic interesul legitim, operatorul trebuie:

 • să evalueze interesul legitim și să efectueze testul de echilibru în urma căruia să reiasă că prelucrarea datelor este necesară și proporțională cu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate;
 • să informeze persoanele vizate, mai înainte de prelucrarea datelor lor, despre:
  • rezultatele evaluării interesului legitim;
  • dreptul lor de a se opune prelucrării;
  • modurile în care își pot exercita dreptul la opoziție.

Newsletter Start Lawyers 9/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

Informațiile cuprinse în acest număr sunt următoarele:

Noutăți legislative din următoarele domenii:

 • COVID-19;
 • Proceduri administrative;
 • Financiar-fiscal;
 • Ajutor de stat;
 • Educație.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află motivele pentru care o școală din Polonia a fost mustrată pentru nerespectarea GDPR!

Un articol cu informații utile despre măsurile pe care unitățile de alimentație publică trebuie să le implementeze pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Vezi care sunt obligațiile a căror nerespectare constituie contravenții!

Dicționar juridic

Termenul juridic al săptămânii: „operator”.