O nouă sancțiune aplicată de ANSPDCP

Conform comunicatului din data de 24/11/2020, în urma unei sesizări, ANSPDCP a sancționat operatorul DADA CREATION S.R.L. cu amendă și avertisment. Totodată, a aplicat și măsura corectivă de revizuire și actualizare a măsurilor tehnice și organizatorice.

5.000 EURO amendă

Operatorul sancționat a primit amenda pentru că prin intermediul site-ului operatorului era disponibil un document privind înregistrările detaliate ale tranzacțiilor recepționate de acest site de la clienții săi (persoane fizice) conținând date cu caracter personal:

 • adrese de e-mail;
 • numere de telefon;
 • nume și prenume clienți (persoane adulte și minori);
 • vârstă minori;
 • adrese de livrare;
 • număr comandă;
 • suma totală a comenzii;
 • produsele comandate;
 • data efectuării comenzii.

Divulgarea și accesul la datele personale au fost posibile din cauză că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării. În urma neglijenței acestuia, datele personale ale unui număr de aproximativ 1091 persoane fizice, care au făcut comenzi pe site-ul operatorului, au putut fi accesate.

Avertisment pentru că incidentul de securitate nu a fost notificat

Avertismentul a fost aplicat operatorului sancționat, întrucât acesta nu a notificat Autorității de supraveghere incidentul de securitate, Autoritatea fiind cea care l-a informat despre incident.

Sancțiune GDPR pentru nerespectarea drepturilor persoanelor vizate

În data de 23/11/2020, ANSPDCP a publicat un comunicat despre sancțiunea aplicată Vodafone România S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 12, art. 15 și art. 17 din GDPR.

Sancțiune: 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO

Concret, operatorul nu a răspuns, în termenul prevăzut de art. 12, unor cereri de exercitare a drepturilor de acces și ștergere prevăzute de art. 15 și art. 17 din GDPR. Pasivitatea operatorului a determinat persoana vizată să sesizeze autoritatea care a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 19468,8 lei, echivalentul sumei de 4000 EURO, alături de măsura corectivă de a comunica un răspuns petentului la cererile sale cu privire la măsurile adoptate în baza acestora.

Newsletter Start Lawyers 20/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Agricultură / Ajutor de stat / Concurență / COVID-19 / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Relații de muncă / Sănătate / Securitate informatică

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre utilizarea consimțământului ca temei juridic de prelucrare a datelor angajaților.

Un articol cu informații utile asistența medicală profilactică și curativă prin telemedicină.

Vezi care sunt noile servicii de telemedicină și ce obligații noi au unitățile sanitare care utilizează telemedicina.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Telemedicina”

Newsletter Start Lawyers 19/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / COVID-19 / Educație / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Proprietăți / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă / Sănătate.

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre noțiunea de prelucrare date „pe scară largă”.

Un articol cu informații utile despre noutățile privind facilitarea parcării bicicletelor în spații publice.

Vezi care sunt noile obligații ale autorităților administrației publice centrale sau locale și persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Titlu profesional protejat”

Suspendarea unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Prevederi suspendate începând cu 11 noiembrie 2020

Prin Ordinul 5.977 din 9 noiembrie 2020, au fost suspendate o serie de prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020.

În consecință, în anul școlar 2020-2021, nu se vor aplica următoarele prevederi:

 • stabilirea de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării a disciplinelor la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora;
 • analizarea cu elevii, într-o oră special destinată acestui scop, și scrierea în catalog a notelor la lucrările scrise semestriale (teze);
 • obligația păstrării lucrărilor scrise semestriale (tezele) în unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar;
 • calcularea mediei la evaluarea periodică (media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire);
 • calcularea mediei semestriale la disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), conform formulei: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”;
 • obligația ca nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale să se consemneze în catalog cu cerneală roșie.

Reglementarea utilizării, conservării și protecției solului

În Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului. Conform expunerii de motive, actul normativ reglementează un cadru unitar în domeniul protecției solului și are drept scop reglementarea normelor, măsurilor și acțiunilor unitare obligatorii privind cunoașterea, protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă a solurilor din România. Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Ce conține noua lege?

În cuprinsul Legii nr. 246/2020 sunt prevăzute reglementări referitoare la:

 • definirea unor termeni;
 • principiile care stau la baza utilizării, conservării și protecției solului;
 • structurile organizatorice specializate;
 • identificarea, investigarea și evaluarea zonelor de risc natural și a terenurilor degradate;
 • restaurarea terenurilor degradate și refacerea ecologică a terenurilor afectate de alunecările de teren;
 • măsuri de utilizare durabilă a solului;
 • procedura de obținere a certificatului privind calitatea solului;
 • controlul și inspecția privind gospodărirea durabilă și calitatea solului;
 • drepturile și obligațiile deținătorilor de terenuri
 • contravenții.

Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei legi se aplică terenurilor deținute sau utilizate în baza unui titlu, indiferent de categoria de folosință a terenului, cu excepția siturilor potențial contaminate și contaminate și a terenurilor afectate de degradare în urma activităților desfășurate de structurile componente ale sistemului de apărare și securitate națională în domeniu, cărora li se aplică prevederile legislației specifice în vigoare.

Ce drepturi au deținătorii de terenuri?

Conform art. 7 din lege, statul garantează persoanelor fizice și persoanelor juridice următoarele:

 1. accesul la informații privind solul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare;
 2. dreptul de asociere în organizații pentru utilizare, conservare, monitorizare și protecție a solului;
 3. dreptul de a fi consultate cu privire la elaborarea și dezvoltarea politicilor și legislației privind solul, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor și programelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 4. dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizațiilor societății civile, autorităților administrației publice centrale, regionale, locale sau judecătorești în probleme de utilizare, conservare și protecție a solului;
 5. dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit, dovedit și evaluat potrivit prevederilor prezentei legi;
 6. efectuarea calculului valorilor despăgubirilor de către evaluatorii/experții funciari – imobiliari pe baza metodelor de evaluare atestate în baza Ghidului evaluatorului funciar din România și a standardelor internaționale în vigoare.

Obligațiile deținătorilor și a utilizatorilor de terenuri

Deținătorii în baza unui titlu valabil ai terenurilor agricole și silvice și construcțiilor de orice natură, precum și utilizatorii acestora, prin a căror activitate pot cauza schimbări dăunătoare caracteristicilor și funcțiilor solului, sunt obligați:

 1. să monitorizeze permanent calitatea și caracteristicile solurilor pe suprafața cărora s-au desfășurat activități cu impact semnificativ asupra solurilor;
 2. să pună la dispoziția organelor de inspecție și control toate informațiile și facilitățile necesare desfășurării activităților acestora;
 3. să îndeplinească, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control;
 4. să asigure prevenirea, reducerea riscului de degradare și combatere a schimbărilor solului, generate de propria lor activitate ori care ar putea fi cauzate de utilizările necorespunzătoare ale terenului sau de aplicare a unor practici neconforme cu reglementările legale în vigoare;
 5. să furnizeze, la solicitarea autorităților administrației publice centrale competente, datele și informațiile pe care le dețin privind utilizarea și calitatea solurilor;
 6. să respecte condițiile privind protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural impuse de legislația specifică acestora. (art. 39 alin. 2)

În cazul deținătorilor persoane juridice, obligațiile prevăzute mai sus se completează cu următoarele obligații:

 1. asigură și actualizează permanent evidența privind utilizarea terenurilor deținute printr-un titlu valabil, precum și a calității solurilor conform legislației în vigoare;
 2. monitorizează permanent calitatea și caracteristicile solurilor terenului deținut în baza oricărui titlu valabil pe suprafața căruia s-au desfășurat activități cu impact semnificativ asupra solurilor. (art. 39 alin.3)

Contravenții

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) și (3) prezentate mai sus.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit în acest scop al autorităților administrației publice centrale competente.

În cazul terenurilor administrate de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, constatarea se face în urma unui raport științific de specialitate întocmit de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (6) lit. b) din lege și avizate de ICPA, iar contravențiile și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de acestea.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 50.000 lei întocmirea studiilor pedologice și agrochimice, precum și a Raportului privind starea de calitate a solului de către persoane fizice sau juridice neautorizate/neatestate conform legislației în domeniu.

Contravențiilor prevăzute de lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Termene prevăzute de lege

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii:

 • trebuie aprobat, prin ordin comun al conducătorilor autorităților administrației publice competente, la propunerea Comitetului științific, un ghid tehnic care va avea ca obiect Metodologia de identificare a zonelor de risc natural și/sau antropic sau a terenurilor degradate, precum și metodologiile de investigare, evaluare de risc și restaurare a terenurilor degradate;
 • se vor aproba prin ordin comun al autorităților administrației publice centrale competente, normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii:

 • se va aproba prin ordin comun al conducătorilor autorităților administrației publice centrale competente, la propunerea Comitetului științific, Lista zonelor de risc natural și/sau antropic, listă care se va actualiza anual;
 • se va aproba prin hotărâre a Guvernului, Programul național pentru protecția solului, la propunerea Comitetului științific.

Newsletter Start Lawyers 18/2020

Newsletter-ul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / Asistență socială / COVID-19 / Educație / Financiar-fiscal / Pensii / Proceduri administrative / Protecția consumatorilor / Recursuri în interesul legii / Relații de muncă

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre consimțământ, așa cum este reglementat de GDPR.

Un articol cu informații utile despre angajarea cetățenilor români în străinătate.

Vezi care este conținutul ofertei ferme de locuri de muncă

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Agent de plasare a forței de muncă”

Activitatea de transport alternativ – Condiții pentru obținerea avizului tehnic

În Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, au fost publicate condițiile tehnice pentru obținerea avizului tehnic necesar platformei digitale pentru intermedierea transportului alternativ.

Condițiile tehnice

Conform art. 6 din Normele din 27 octombrie 2020 privind procedura de acordare / retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, pentru obținerea avizului tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții tehnice:

 1. să conțină datele de înregistrare fiscală și datele de contact ale operatorului platformei digitale;
 2. să țină evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și să notifice automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 3. să propună, să afișeze și să înregistreze traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare;
 4. să furnizeze date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condițiile de la pct. 3 înaintea acceptării cursei de către pasager;
 5. să furnizeze date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 6. să monitorizeze toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;
 7. să asigure pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii;
 8. să asigure pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;
 9. să asigure o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;
 10. să asigure pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar;
 11. să asigure funcționalități de helpdesk pentru utilizatorii acesteia;
 12. să asigure publicarea contractului de transport alternativ și a contractului de afiliere care trebuie să cuprindă acei termeni și condiții stabiliți/stabilite de operatorul platformei digitale în îndeplinirea prerogativelor sale, ca participant la activitatea de transport alternativ, și care sunt relevanți pentru pasageri, fără publicarea elementelor comerciale dintre operatorul platformei și operatorul de transport alternativ/conducătorul auto;
 13. să informeze complet și cuprinzător toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal;
 14. să permită să devină utilizatori ai platformei digitale doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și aceste condiții;
 15. să asigure informarea utilizatorilor ori de câte ori au fost făcute modificări asupra acestor termeni și condiții;
 16. să asigure furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare;
 17. să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
 18. să asigure emiterea și transmiterea către pasager a comenzii, precum și a facturii electronice emise în baza acesteia;
 19. să asigure accesul la serviciile sale doar al operatorilor de transport, al conducătorilor auto și autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
 20. să aibă implementate metode și proceduri adecvate de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor, care respectă cerințele de securitate menționate la art. 7 din Norme;
 21. să aibă implementat un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală;
 22. să asigure utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.

Newsletter Start Lawyers 17/2020

Newsletterul poate fi descărcat în format pdf de aici.↵

 

Noutăți legislative din următoarele domenii:

Ajutor de stat / COVID-19 / Financiar-fiscal / Proceduri administrative / Relații de muncă / Restituiri / Sănătate

Informații din domeniul protecției datelor (GDPR)

Află despre datele personale prelucrate prin aplicația STS, Corona Forms.

Un articol cu informații utile despre măsurile și regulile aplicabile pentru activitatea librăriilor în scopul prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Vezi ce reguli trebuie să respecți atunci când mergi la librărie.

Dicționar juridic – Termenul juridic al săptămânii: „Beneficiar real”