facilități

Facilități privind plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

În Monitorul Oficial nr. 425 de astăzi, 21 mai 2020, a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Facilitățile se aplică pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Conform Legii nr. 24/2000, legea va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii acestei legi sunt locatarii care pot fi:

 1. operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență;
 2. persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

Pentru ca prevederile legii să fie aplicabile este nevoie ca spațiile închiriate să fie înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Locatarii pot amâna plata chiriei pentru folosința imobilelor (fără plată de dobânzi și penalități) prin depunerea unei cereri la organul fiscal teritorial competent. De asemenea, aceștia trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei.

Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:

 • contractul de locațiune între locator și locatar;
 • act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:
  • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
  • datele de identificare ale locatorului și locatarului;
  • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
  • data semnării și semnăturile ambelor părți;
 • orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Cu toate că în lege se prevede că plata chiriilor către locatori va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor, la art. 1 alin. 5 se arată că „Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar care se va anexa cererii este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
b) valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.”

Pentru că la art. 1 alin (6) se prevede că „Cererea prevăzută la alin. 3 (este vorba despre cererea locatarului – n.a.) poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.”, fără a se preciza ceva despre cererea „locatorilor” de la art. 1 alin (5), este posibil ca în lege să se fi strecurat o eroare și să fie vorba, de fapt, tot despre „locatari”. Oricum ar fi, condițiile cumulative de mai sus trebuie să fie întrunite.

Facilități fiscale

Legea acordă următoarele facilități fiscale locatorilor

 • în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

Facilitatea se aplică pentru contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Perioada în care contribuabilii pot beneficia de facilitatea privind calculu impozitului, este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 • în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate, contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Facilitățile menționate mai sus se aplică și persoanelor fizice care

 • în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și,
 • începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, cu respectarea condițiilor privind reducerea contravalorii chiriei și durata de timp aferentă reducerii.

Prevederi pentru plătitori de impozit pe profit și microîntreprinderi

În cazul acestora, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct (pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil) sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.

Pentru a fi aplicabilă facilitatea, aceștia trebuie să reducă pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Și în cazul acestora perioada de aplicabilitate a facilității este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Obligații pentru locatari

Locatarii care beneficiază de prevederile acestei legi sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului. Plățile se vor face eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

Dacă locatarii nu vor respecta această obligație, organul fiscal teritorial competent va proceda la executarea silită a creanțelor.

Legea mai prevede că în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.

Textul legii poate fi găsit aici.